กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเรื่องกลอนดอกสร้อย   ครูภาทิพได้ให้นักเรียนเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆดังนี้คือ
       ๑. รู้จักคำประพันธ์และฉันทลักษณ์ 
       ๒. ศึกษาประวัติที่มา บทวิเคราะห์เรื่อง จากกิจกรรม ๑ คน ๑ ความรู้ ๑ คะแนน
       ๓.หาคำศัพท์ และปริศนาอักษรไขว้
       ๔. เชื่อมโยงความรู้กับข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน
            กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า กับการจากไปของไมเคิล แจ็คสัน
            กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า เชื่อมโยงความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
       ๕. ตั้งคำถาม คำตอบ
         กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า คำถาม คำตอบ โดยนักเรียนห้อง ม.๒/๖
       ๖. ถอดความ
         กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า ถอดความ อธิบายความ โดยนักเรียนชั้น ม.๒/๕
      ๗. เล่นเกม
          การเรียนรู้ฉันทลักษณ์โดยใช้เกม
       ๘. แต่งกลอน
         ผลงานการแต่งกลอนดอกสร้อย : ห้อง ม.๒/๕ "คะเอ๋ยคะแนน"และเรื่องอื่นๆ
         กลอนดอกสร้อย : หลากหลายเรื่อง ผลงานนักเรียนห้อง ม.๒/๖
         กลอนดอกสร้อย : ใกล้เอ๋ยใกล้สอบ ผลงานนักเรียนห้อง ม.๒/๔
         กลอนดอกสร้อย : วันเอ๋ยวันจันทร์ ผลงานนักเรียนห้อง ม.๒/๔
         กลอนดอกสร้อย : ยามเอ๋ยยามบ่าย ผลงานนักเรียนห้อง ม.๒/๕
         กลอนดอกสร้อย : โทรเอ๋ยโทรศัพท์ ผลงานนักเรียนห้อง ม.๒/๔

       

        ๙. ทำแบบทดสอบจาก e-learning