กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

HONEY

                กรรมการที่ปรึกษาวิชาการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์

Scientific Advisory Committee (SAC)

  

  

            รายนามกรรมการและประวัติโดยสังเขป

1. ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Vicharn Panich

2. ศ. นพ. จิตร สิทธีอมร

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) :  Chitr Sitthi-amorn
อ่านประวัติ ศ.นพ.จิตร สิทธีอมร

3. ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Yongyuth Yuthavong
ตำแหน่ง : นักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  • เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สถานที่ทำงาน : อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1426
การศึกษา: B.Sc. (1st Class Hons.), Chemistry, University of London
Ph.D. in Organic Chemistry, University of Oxford

4. ศ. ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Yodhathai Thebtaranonth
สถานที่ทำงาน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) 113 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ :
การศึกษา B.Sc (Chemistry), University of Medical Science, Bangkok
M.Sc. (Organic Chemistry), University of Medical Science,
Ph.D. (Organic Chemistry), University of Sheffield, England
Post-Doctoral Training, Cornell University, USA.
สาขาที่เชี่ยวชาญ : Organic Chemistry

5. ศ. นพ. สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Sutat Fucharoen
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2441-9020-5,441-9701-29,0 2889-2557-8
e-mail: [email protected]
สาขาที่เชี่ยวชาญ : PATHOPHYSIOGY IN THALASSEMIA
การศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรฯ (อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุมัติบัตร (โลหิตวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
JSPS-NRCT Research Fellow มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
UNESCO/ TWAS Fellowship in Human Genome Program : National Institute of Health, Bethesda, Maryland, USA

6. นพ. สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Suwit Wipulpolprasert

 7. นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Somsuk Chunharas
อ่านบล็อก นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

8. ศ. ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ): PRAPON   WILAIRAT
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ: วิทยาศาสตร์       ภาควิชา: ชีวเคมี
ถนน: พระรามหก        กรุงเทพมหานคร  10400
e-mail: [email protected]
การศึกษาสูงสุด: Ph.D. in Biochemistry
สถาบันการศึกษา: University of Oregon
ความเชี่ยวชาญ: Biochemistry and molecular biology of thalassemia
Mechanism of antimalarial drug action and resistance
Development of novel antimalaraials

9. ศ. นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Rajata Rajatanavin
สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง: คณบดี คณะแพทยศาสตร์   โรงพยาบาลรามาธิบดี

10. รศ. นพ. นพพร สิทธิสมบัติ

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Nopporn Sittisombut
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053-943341-5 ext.225,053 945 334
โทรสาร : 053-8941
e-mail: [email protected]
สาขาที่เชี่ยวชาญ : IMMUNOLOGY/MICROBIOLOGY 

11. นพ. ปรีดา มาลาสิทธิ์

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Prida Malasit
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2411-3864,419-7675-8,412-1362, 418-4793
e-mail: [email protected]
สาขาที่เชี่ยวชาญ : MEDICAL BIOTECHNOLOGY

12. ศ. นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Apiwat Mutirangura
สถานที่ทำงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2256-4532-4
โทรสาร: 0-2256-4534
e-mail: : [email protected]
สาขาที่เชี่ยวชาญ : GENETIC ENGINEERING/CANCER
การศึกษา M.D. Faculty of Medicine, Chiang Mai University, THAILAND from 1982-1987
Ph.D. Baylor College of Medicine, Houston Texas, USA.from 1989-1993
Mentor: Prof. David H Ledbetter

13. ศ. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

ชื่อ - นามสกุล(อังกฤษ) :  Prasit Watanapa       
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช 
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช                                           

14. ศ. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) : Sirirurg Songsivilai
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช
เบอร์โทรศัพท์ :0-2411-3864,419-7675-8,419-7000 ต่อ 6677, 6655
e-mail : [email protected]
สาขาที่เชี่ยวชาญ : MOLECULAR BIOLOGY/BIOINFORMATICS/ GENOMICS

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535- 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล#กรรมการ

หมายเลขบันทึก: 42064, เขียน: 02 Aug 2006 @ 08:57 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)