สาระจากชมรมจริยธรรม

            

                เมื่อพิจารณาเรื่องชีวิต

  เราจะเห็นกระแสแห่งการไหลไม่จบสิ้น

         เพราะความที่สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี

       ถ้าสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จะมีได้อย่างไร

                 

                     ถ้าเราลดตัวตนของผู้กระทำ

      โลกนี้จะไม่มีฉัน มีแต่การกระทำที่มีสติปัญญาไว้  

                                  เราจึงรู้ว่า

การเกิดของเราทำให้โลกนี้งดงามเพราะการทำหน้าที่เช่นนี้

     จงระมัดระวังการใช้ชีวิต อย่าให้อวิชาเข้ามาครอบงำ

                 ถ้ามืดไม่มี สว่างก็อยู่ที่ตรงนั้น

                 ถ้าสว่างไม่มี มืดก็อยู่ที่ตรงนั้น

  โปรดใช้ชีวิตอย่างคนที่รู้เท่าทันความเป็นจริงด้วยสติปัญญา

                       เป็นแสงสว่างของโลกใบนี้ 

m(^_^)m  

แม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต

จากหนังสือ คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท ”อำนาจ กลั่นประชา