๓ ช เพื่อชีวิต

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการทำความเข้าใจกับนักเรียนระดับมัธยมปลายในจังหวัดขอนแก่น เพื่อสานสิ่งที่เด็กๆชอบ นำไปสู่การเรียนวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมแห่งการเรียนรู้

ภาพที่ ๑ ผู้ประสานงานโครงการกำลังทำความเข้าใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 วันอังคารที่ ๑ สิงหาคมทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยความร่วมมือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.พงษ์ศักดิ์ และทีมงานได้ร่วมกันจัดโครงการทำความเข้าใจกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภาพที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษศักดิ์ นอกจากทำโครงการอย่างต่อเนื่องในปีที่ ๒ ได้นำพจนานุกรม มามอบให้ตัวแทน คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา

ภาพที่ ๓ อาจารย์มัลลวีร์กำลังบรรยายและทำกิจกรรม การรู้จักตนเอง

โดยมีการบรรยายและทำกิจกรรม "บุคลิกภาพ และ การรู้จักตนเอง" โดย รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ จากภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา การทำความเข้าใจในระบบ Amission โดย ดร.อัญชลี จันทราโภ ตัวแทนจาก สกอ และ สุดท้ายมีกิจกรรม

  "การแลก  เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อเลือกเรียนในวิชาชีพที่ ถนัดชอบ และ มีบุคลิกที่สอดสัมพันธ์" งานนี้มีนักเรียยนเข้าร่วม ๗๕๐ ท่าน จาก ๒๓ โรงเรียนในเขตการศึกษาที่ ๔ อำเภอน้ำพอง มีทีมงานทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกไปร่วม

ภาพที่ ๔ นักเรียนชั้น ม.๔ ม.๕ และ ม.๖ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเลือกเส้นทางชีวิต

 โครงการนี้จะจัดในเขตจังหวัดขอนแก่นอีก ๔ ครั้ง และ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นยังจะมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดสอนเสริมให้กับเด็กเพื่อจะได้มีความรู้เท่าเทียมกับเด็กๆในกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับ

 JJ