หัวเรื่องที่บันทึกมาจากปกหนังสือชื่อเรื่องว่า  " เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ "  เป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผมซื้อหามาเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ราคาเล่มละ ๗๕ บาท

                           ส่วนหนึ่งของคำนำ  สมเด็จพระเทพฯ ทรงเขียนไว้ว่า " ...ข้าพเจ้าแปลไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน เห็นว่าน่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านวรรณกรรมต่างประเทศที่มีคุณค่า  เป็นการจรรโลงความคิดและความเข้าใจมนุษย์ยิ่งขึ้น...."

                            "....เป็นการพินิจความเสื่อมสลายทางจิตวิญญณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสุขจอมปลอม  ไม่รับรู้ความเป็นจริงและปัญหาอื่นใด  หรือไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนและของสังคม ยึดมั่นถือมั่นผิด ๆ จนถึงวาระสุดท้ายที่สายเกินแก้  วรรณกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การรู้ตระหนักในสัจธรรมย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขี้น...."

                            ".....แม้จะแสดงถึงความเสื่อมสลาย แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ได้สิ้นหวังสิ้นศรัทธาในความดีงามของใจมนุษย์  ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรักเมตตาอาทรระหว่างมนุษย์ที่ยังให้สังคมสงบสุข ท่ามกลางความแปรผันภยันตรายนานาที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่เสมอ" : สิรินทร ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ :

                           หากพวกเราจะส่งเสริมการอ่าน หรือให้เด็กการอ่าน ผมขอแนะนำหนังสือดีเล่มนี้ครับ  มีการเริ่มพิมพ์ในเดือน มีนาคม ๒๕๔๘ จัดพิมพ์ จำนวน ๓ ครั้ง รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์พัลิเคชั่นส์  www.nanmeebooks.com  หนังสือเล่มนี้น่าสนใจขอบอกต่อ  ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากเป็นบอกต่อที่ล่าช้าไปไม่ทันใจท่านผู้สนใจหนังสือดี.