ความจริง คืออะไร?

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">ความจริง (Truth)  อันความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายมักเป็นคำกล่าวที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราๆ มักจะพูดเป็นคติเตือนใจตนเองอยู่เสมอและวันนี้นับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับความจริงจากผู้รู้อีกท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นกูรูแห่งความจริง ทางสังคมศาสตร์ของเมืองไทย ท่านผู้นั้นคือ ผศ.ดร.ฐิติพร   พันธเสน ภรรยาของท่านศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย   พันธเสน ผู้ริเริ่มแห่งแนวคิดพุทธเศรษฐศาสตร์ของเมืองไทย และคณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี</p><div style="text-align: center"></div>

             “ความหมาย  (Mean) สำหรับความหมายและประเภทของความจริงนั้นท่านอาจารย์ได้สอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน นักศึกษาก็อธิบายและให้ความหมายไปต่างๆ นาๆ ซึ่งผมขอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

</span><p>         1. ความจริงเชิงประจักษ์ (Empirical Truth) คือความจริงที่คนส่วนใหญ่เห็นและให้การยอมรับ ซึ่งในมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลา สถานที่  (Time Place and Context)</p><p>       2. ความจริงตามธรรมชาติ (Natural Truth)  คือความจริงที่ว่าด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่น คนเราเกิดมาแล้วจะต้องตาย ดวงอาทิศต้องขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทิศตะวันตก รวมทั้งความจริงที่ว่าด้วยจิตวิญญาณ และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ</p><p>       3. ความจริงเชิงจริยศาสตร์ (Ethical  Truth) คือความเป็นสิ่งที่ถูกต้องทางสังคม เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม ซึ่งในแต่ละสังคมอาจจะไม่เหมือนกันจึงไม่ควรนำไปเปรียบเทียบกับสังคมอื่นพี่น้อง KM ที่รักครับผมว่าความจริงเป็นสัจธรรม ที่เราควรเข้าใจ เพราะการที่เราจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั้นเราต้องมีความจริงให้ปรากฏทุกวัน เช่นความจริงใจ การพูดความจริง และนอกจากนั้นเราต้องมีความงาม และศิลปะควบคู่กันไปด้วยจึงจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง</p><p>ขอบคุณครับ</p><p>อุทัย อันพิมพ์</p><p>1 ส.ค.2549 </p>