รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางบาล

สมควร
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอบางบาล ครั้งที่ 1/2554

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอบางบาล

ครั้งที่  1/2554

เมื่อวันที่  24  ธันวาคม   2553

ณ  ห้องประชุม  กศน.. อำเภอบางบาล

                                                ………………………………

 

ผู้มาประชุม

            1.  นายประวิทย์  อรรถวิเวก                ประธาน                               

            2.  นายสิทธิศักดิ์   นวมอุ่น                     รองประธาน

            3.  นายกอเซ็ม    โตลอย                        กรรมการ

            4.  นายกระแสร์  บัวบาน                         กรรมการ

            5  นายวิชา  ใจกล้า                                กรรมการ

            6. นายผิน   สุขเฉลิมศรี                          กรรมการ

            7.  นายเชษฐ    อุปถัมภ์                         กรรมการ

            8. นางสมควร    วงษ์แก้ว                        กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

            1.  นางวราภรณ์     หาเรือนทรง                                        กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

          1.  นายธนารักษ์   ม่วงเกษม                                             ผู้แทนครู

            2.  นายอุทิศ  ตรีคุณา                                                   ผู้แทนครู

            3.  น.ส.ลักษณา   นกครุฑ                                              ผู้แทนครู

             4. ว่าที่ ร.ต.ชลันธร  ชโลธร                                            ผู้แทนครู

            5.  นายกฤษฎา   ม่วงหวาน                                              ผู้แทนครู

            6.  นางสาวชื่นใจ  งามสุทธิ                                              ผู้แทนครู

            7.  นางวราภรณ์  ขาวเงินยวง                                           ผู้แทนครู

            8.  นายวรวุฒิ     พุ่มสว่าง                                                ผู้แทนครู

            9.  น.ส.ณัฐรดี   อ่อนละมูล                              ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

            10.  นายวุฒิ   ไกรสถิตย์                                 ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

            11.  น.ส.อาภาภรณ์  ขาวใบไม้                         ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

            12.  นายสมคิ   ประสงค์ศรี                              ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

            13.  น.ส.วงเดือน  อ่อนลมูล                             ผู้แทนองค์กรนักศึกษา

            14.  น.ส.กนกกร   ประชาโรจน์                          ผู้แทนองค์กรนักศึกษา    

             15.  นายเกริก   โชติสุวรรณ                             อาสาสมัคร กศน.

 เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุม   เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษา   ผู้แทนครู  และผู้แทนนักศึกษามาครบองค์ประชุมแล้ว   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษากล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1   รายงานนักศึกษาจบหลักสูตร  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 (มอบเลขารายงานต่อที่ประชุม)

มีนักศึกษาจบหลักสูตรในภาคเรียนนี้ทั้งสิ้น  จำนวน  35  คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น  308 คน  จำแนกเป็น

ระดับประถมศึกษา   นักศึกษา  17  คน     จบการศึกษา  จำนวน   4  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      นักศึกษา  102  คน  จบการศึกษา   จำนวน     9  คน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    นักศึกษา  189   คน  จบการศึกษา  จำนวน   22  คน

ในภาคเรียนนี้มีนักศึกษาจบมากกว่าภาคเรียนที่ผ่านมา    แต่ก็ยังมีนักศึกษาบางคนไม่จบเนื่องจากยังขาดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตรที่นักศึกษาทุกคนต้องผ่านกิจกรรมตลอดหลักสูตรอย่างน้อย   100  ชั่วโมง   เมื่อนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจึงไม่สามารถจบการศึกษาตามเกณฑ์ได้   ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจนกว่าจะครบ  100  ชั่วโมงจึงจะสามารถให้จบการศึกษาได้   และนักศึกษาหลักสูตรเก่าบางท่านก็สอบไม่ผ่าน  ได้ช่วยเหลือโดยจัดให้มีการสอบซ่อม   แต่บางท่านก็ยังไม่ผ่าน   และมีบางคนไม่เข้าสอบปลายภาคจึงไม่สามารถให้สอบซ่อมได้

มติที่ประชุม   รับทราบและให้แจ้งไปยังผู้นำท้องถิ่นให้ช่วยประกาศเน้นย้ำให้นักศึกษามาสอบ

            1.2  รายงานการรับสมัครนักศึกษา  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553  (มอบเลขารายงาน)   ในปีการศึกษานี้    กศน. อำเภอบางบาล   ได้ปิดรับสมัครนักศึกษาไปเมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน   2553   มีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น  320   คน   แยกตามระดับการศึกษาดังนี้

            ระดับประถมศึกษา                      16  คน

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น            114  คน

            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย        190  คน

ภาคเรียนนี้มีจำนวนนักศึกษามากกว่าภาคเรียนที่   1/2553  ที่ผ่านมา  12  คน  อาจจะเป็นเพราะทางกศน.. อำเภอบางบาล  ได้ขยายโอกาสไปทั่วพื้นที่  โดยได้เปิด กศน. ตำบลครบทุกตำบลแล้ว    และมีการเรียนการสอนในพื้นที่ตำบลนั้น             ๆ  ทำให้ผู้เรียนสะดวกในการเดินทาง

ประธาน    ในภาคเรียนต่อไปของให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส  ขาดโอกาสให้มาศึกษากับทาง กศน..  ถ้าตั้งใจเรียนก็จะจบตามกำหนด   และเรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม   รับทราบ

 1.3 รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2553  (มอบเลขารายงาน)

ในปีงบประมาณ  2553  นี้  กศน. อำเภอบางบาลได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้    ครบถ้วนทุกกิจกรรม  มีบางกิจกรรมที่ดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้   อาทิเช่น  

กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ตั้งเป้าหมายไว้  152  คน  ดำเนินการได้  186  คน  

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   ตั้งเป้าหมายไว้  426  คน  ดำเนินการได้  469  คน  

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   ตั้งเป้าหมายไว้  136  คน  ดำเนินการได้  138  คน  

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งเป้าหมายไว้  1,600  คน  ดำเนินการได้  1,620   คน  

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  ตั้งเป้าหมายไว้   4,200  คน  ดำเนินการได้  6,572   คน  

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  ที่สำคัญ ๆ มี  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   โครงการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตร “จิตสำนึกประชาธิปไตยสู่การเป็นพลเมืองดี”  และโครงการเสริมเขี้ยวเล็บการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู กศน.  เป็นต้น  รายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  2553   ที่ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาได้เซ็นรับทราบแล้ว

มติที่ประชุม   รับทราบ

              1.4  กศน. อำเภอบางบาลได้พิจารณากิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ  2553   ส่งเข้าประกวด       6  กิจกรรม  คือ   ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น  อาจารย์ประวิทย์    อรรถวิเวก ,    ศูนย์การเรียนชุมชน

ดีเด่น  ตำบลมหาพราหมณ์   และ ครูศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น   นายกฤษฎา  ม่วงหวาน  ห้องสมุดประชาชนอำเภอดีเด่น   บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น(บรรณารักษ์)    นายธนารักษ์  ม่วงเกษม   และอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น  นายเกริก  โชติสุวรรณ

ประธาน    การส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าเราทำงานและเป็นเกียรติประวัติกับสถานศึกษา  กับผู้ที่ทำงานหรือผู้มีอุปการะคุณต่อสถานศึกษา   เมื่อเวลา    สมศ.  มาประเมินภายนอกจะได้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์   และยังเป็นการกระตุ้นให้สนใจใส่ใจในการทำงานอีกด้วย    ในปีหน้าให้วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ   รวบรวมเอกสารตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและดำเนินการตามตัวชี้วัด  

มติที่ประชุม   รับทราบ

 1.5  การจัดบริการหนังสือพิมพ์ให้แก่ประชาชน  ในปีงบประมาณ  2554   ให้กับ กศน. ตำบลทุกแห่ง 

แห่งละ  1 ฉบับ  (ฉบับละ 10  บาท )   โดยจัดสรรให้เฉพาะวันธรรมดา  เว้นวันหยุดราชการ   ปีงบประมาณ  2554  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  มาทั้งสิ้น  41,600  บาท   (16  ตำบล)  ให้คณะกรรมการทุกท่านช่วยตรวจสอบด้วยว่าได้รับหนังสือพิมพ์ทุกวันหรือไม่

มติที่ประชุม    รับทราบ

 1.6  การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่การเป็นพลเมืองดีของสังคมขยายผล  หมู่บ้านละ 10   คน  รวม  1100  คน    

นางสมควร     กศน. อำเภอบางบาลได้จัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน / ชุมชน  ในวันที่ 25  พฤศจิกายน   2553   ณ    โรงแรมอู่ทองอินทร์  กลุ่มเป้าหมาย  111  คน   ซึ่งแกนนำทุกคนจะต้องไปขยายผลอีกคนละ  10   คน  ในหมู่บ้านของตนเอง     ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ 

มติที่ประชุม    รับทราบ

             1.7  การรับสมัครอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน    (มอบเลขารายงาน)  กศน.  อำเภอบางบาลได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ในวันที่  15 – 17  ธันวาคม  2553  ณ  จังหวัดตาก  ลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่   ขณะนี้  กศน.อำเภอบางบาลได้เปิดรับสมัครผู้มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน  อีกอย่างน้อยหมู่บ้านละ  2  คน   คุณสมบัติ   ต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ  18  ปี  บริบูรณ์   มีความสมัครใจ    มีจิตอาสา  เข้ามาเป็นอาสาสมัคร กศน. โดยไม่รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน   สิ่งที่ได้รับคือความสุขใจที่ได้ช่วยคนในพื้นที่ให้มีความรู้และมีการศึกษา       มีหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียน    ประสานงานรวมกลุ่มผู้มีความสนใจ  และต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนกับ กศน.    ช่วยติดตามผลการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่   และช่วยเก็บข้อมูลรวมทั้งจัดทำข้อมูลพื้นฐานของ กศน. ตำบล

ประธาน   การเป็นอาสาสมัคร กศน.  นั้นจะต้องเป็นด้วยความสมัครใจ  มีความเสียสละ  ไม่มีค่าตอบแทน  ถือเป็นการสร้างกุศลและช่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นการสร้างคนด้วยกระบวนการทางการศึกษา

1.8  การจัดกิจกรรมในกศน. ตำบลปีงบประมาณ  2554   (มอบเลขารายงาน)   ในปีงบประมาณ  2554   กศน. อำเภอบางบาลได้มอบนโยบายให้  กศน. ตำบลดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ  ดังนี้  สายสามัญ  60  คน  ทักษะชีวิต  20  คน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  20  คน  พัฒนาสังคมและชุมชน(อบรมประชาชน)  60  คน  เศรษฐกิจพอเพียง  100  คน   การศึกษาตามอัธยาศัย  300  คน   รวมทั้งสิ้น  560  คน  เงินงบประมาณทั้งสิ้นตำบลละ  70,000  บาท

   ระเบียบวาระที่  2   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานได้เสนอร่างรายงานการประชุมครั้งที่  2 / 2553  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2553   ให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว      มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

 ระเบียบวาระที่  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  2/2553

นายสิทธิศักดิ์    เรื่องการดำเนินการจัดซื้อหนังสือและสื่อของห้องสมุดมีปัญหาหรือไม่

นางสมควร    ไม่มีปัญหาดำเนินการได้ตามกำหนด

 

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

ประธาน 

4.1   การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย  15  ปี  ให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมพ์   และจะจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์หลักสูตรใดบ้าง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 60 %  เป็นเงิน  67,924  บาท

มติที่ประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  23  คน   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจัดจ้างพิมพ์   โดยใช้ต้นฉบับของกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน   และจ้างเฉพาะหลักสูตร  51 ทั่วประเทศ   เนื่องจากหลักสูตรเก่านักศึกษาเหลือเพียงไม่กี่คน  และยังมีหนังสือเมื่อภาคเรียนที่แล้วเหลืออยู่สามารถใช้ได้

4.2  ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประจำภาคเรียนที่   2/2553  (ค่ายสนุกคิดคณิตศาสตร์ )  เพื่อสถานศึกษาจะได้ดำเนินการตามแผนต่อไป  งบประมาณได้รับจัดสรรมาแล้ว  69,176  บาท

      มติที่ประชุม    ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  23  คน   มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประจำภาคเรียนที่  2 / 2553  ได้ทุกกิจกรรม  คือ

  1. กิจกรรมค่ายวิชาการ  “สนุกคิคณิตศาสตร์”
  2. กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานผู้เรียน
  3. กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้าน  ICT
  4. กิจกรรมด้านการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนของครู   สำหรับกิจกรรมนี้ถ้ามีเงินเหลือจึงจะดำเนินการจัดหา

                 4.3  ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรท้องถิ่น   จำนวน  8  รายวิชา   คือ   วิชาการปลูกฝรั่ง,   การทำก้านธูป,  การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ,   การทำน้ำมันมนต์บำบัดโรค,   การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพจากพืชสดเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต,  การทำอิฐมอญด้วยมือ,    วัฒนธรรมและประเพณีของศาสนาอิสลาม :  ชุมชนบ้านม่วงหวาน    และวิชาการพัฒนาอาชีพโฮมสเตย์  

ประธาน     ในวันที่ไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น   ไม่สามารถไปร่วมได้เนื่องจากติดภารกิจ    แต่ได้ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไปกับครูกศน.  ที่รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตร

มติที่ประชุม     เห็นชอบทุกหลักสูตร   ให้นำไปทดลองใช้ก่อนแล้วค่อยพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องต่อไป

4.4   ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ทั่วประเทศ   ทั้ง 3  ระดับ

มติที่ประชุม     เห็นชอบหลักสูตร   สถานศึกษาทั้ง  3  ระดับ

4.5  ให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประจำภาค เรียนที่ 2/2553  ทั้ง  3  ระดับ

มติที่ประชุม     เห็นชอบ   แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ประจำภาคเรียนที่    2/2553 ทั้ง  3  ระดับ

 ระเบียบวาระที่  5    เรื่องอื่น ๆ

นางสมควร 

5.1   การจัดกิจกรรมวันเด็กในปี  2554 

กศน. อำเภอบางบาลได้วางแผนการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ     วันอาทิตย์ที่  8   มกราคม  2554  เวลาประมาณ  07.30  น.  ณ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล   กศน. อำเภอบางบาล   ฝากคณะกรรมการทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย

มติที่ประชุม    รับทราบ

5.2   การจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ  กศน. เคลื่อนที่ และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่

กศน. อำเภอบางบาลได้วางแผนการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอเคลื่อนที่ และห้องสมุดเคลื่อนที่ออกไปตามตำบลและหมู่บ้านต่าง  ๆ  เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่  และเป็นการพบปะพูคุยกับประชาชนด้วย      ขอความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้นำชุมชนอยู่     ช่วยประสานงานในพื้นที่ด้วย     สำหรับวันเวลาและสถานที่แล้วแต่ความพร้อมของประชาชน

มติที่ประชุม    รับทราบ

นายสิทธิศักดิ์     ตำบลบางหักมีนักศึกษาสายสามัญไม่ครบ  60  คน  ต้องทำอย่างไร    

นางสมควร     ไม่เป็นไร  ทำกิจกรรมอย่างอื่นทดแทน  เช่น  กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   กิจกรรมการพัฒนาสังคมและชุมชน     เศรษฐกิจพอเพียง   และ  กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย   เป็นต้น    แต่ภาคเรียนหน้าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงในพื้นที่ด้วย  อาจจะมีคนมาเรียนสายสามัญเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม    รับทราบ

 ประธาน       กล่าวปิดการประชุม     ขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุม    ทำให้การประชุมสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์    และกล่าวอวยพรปีให้ขอให้ทุกท่านโชคดี   มีความสุข     ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมั่งมีศรีสุข      ร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง   มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง    มีกำลังกาย   กำลังใจ   ที่จะทำงานตลอดปีและตลอดไป

            

เลิกประชุมเวลา   12.00  น

                                                              (นางสมควร    วงษ์แก้ว)     

                                                      ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางบาล

                                                              กรรมการและเลขานุการ

                                                              ผู้จดรายงานการประชุม

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมควร

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา#กศน. อำเภอบางบาล

หมายเลขบันทึก: 419283, เขียน: 09 Jan 2011 @ 21:41 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:42 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)