Nathee Chitsawang, Ph.D.

Usernamenathee_nt
สมาชิกเลขที่138923
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา:

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MS in Criminology, Florida State University, USA.
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ด้านวิชาการ:

 • ผู้บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในระดับปริญญาโท-เอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรผู้บรรยายพิเศษด้านการบริหารในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในหน่วยงานหลายแห่ง อาทิเช่น

          - หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด" จัดโดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานกพร.

          - หลักสูตร "การพัฒนานักบริหารระดับสูง" จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

          - หลักสูตร "นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง" จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

          - หลักสูตร "นักบริหารระดับสูง (นบส.)" สำนักงานก.พ.

          - หลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 12" สำนักงานศาลยุติธรรม

          -หลักสูตร "คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับการปฏิบัติราชการ" สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 • นักบริหารงานบุคคลดีเด่นของมูลนิธิจินดา ณ สงขลา ปี 2550

 

วิชาที่บรรยาย:

 • ทักษะการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทผู้นำและนวัตกรรมต้นแบบ
 • การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรภาครัฐ
 • บทบาทผู้นำองค์กรและผู้นำต้นแบบ
 • การสร้างภาพลักษณ์ในองค์กรภาครัฐ
 • การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กรภาครัฐ
 • การสร้างความโปร่งใสในองค์กรภาครัฐ
 • คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร

ผลงานวิชาการ:

 • หนังสือหลักทัณฑวิทยา
 • หนังสือโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
 • การศึกษาวิจัยเรื่อง "เส้นทางชีวิตของผู้ต้องขังคดียาเสพติด" (2544)

 

websites: