ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือความพอประมาณ มากจนเกินไป และก็ไม่น้อยจนเกินไป โดยไม่เบียดบังตนเองและผู้อื่น  มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

    ไก่พื้นบ้านนั้นมีคู่กับชุมชนในชนบทมาดั่งเดิม วิถีความเป็นอยู่ นิยมเลี้ยงไว้เพื่อให้กินเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภค และก็เป็นอาหารเอาไว้ต้อนรับ เพื่อนที่มีความสนิทและเคารพที่ไปมาหาสู่กัน การวัดใจคนในชนบทนั้น สิ่งหนึ่งก็ดูจากการต้อนรับ ข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งแรกที่ผู้ไปเยือนได้รับ ข้าวปลาอาหารนั้นถ้ามีไก่พื้นบ้านเข้าในเมนูอาหาร แล้วถือว่าท่านเป็นบุคคลที่พิเศษ ที่ได้กินต้มไก่

  จากทุนนิยมได้เข้ามาการเลี้ยงไก่เอาบริโภคเปลี่ยนไปเป็นการเลี้ยงเพื่อขายให้กับชุมชนเมืองที่มีคนภาคอุตสาหกรรม ที่มีรายได้ที่แน่นอนและก็ไม่มีเวลาที่จะดำรงชีวิตความเป็นเป็นอยู่แบบดั่งเดิม อาหารทุกมื้อได้มาโดยการซื้อเพื่อบริโภค

  วิถิชีวิตการดำรงอยู่แบบดั่งเดิมหลายคนได้นำเอามาบูรณาการระหว่างสังคมทุนนิยมและวิถีชีวิตแบบดั่งเดิมได้บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง