หลังจากโรงเรียนบ้านนาบอนได้เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ....ครูทุกคนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแล..เอาใจใส่นักเรียนให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"โรงเรียนเพื่อนเด็กเชิงคุณภาพ 7 ประการ คือ

 1. ครูต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ดีของเด็ก

2. ครูต้องรับประกันความปลอดภัย และปกป้องคุ้มครองเด็ก

3. ครูต้องสนันสนุนและร่วมมือกับผู้ปกครอง

4. ครูต้องส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ

5. ผู้บริหารต้องพัฒนาครู/บุคลากรในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก

6. ครูต้องสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและ

ชุมชน    

7. ต้องบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนเพื่อนเด็ก