ความแรงของคลื่นละลอกที่ 4 กับการนำ KM มาใช้ในวลัยลักษณ์

การนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรของวลัยลักษณ์ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี(Knowledge Sharing for Best Practice) เพื่อวลัยลักษณ์

การนำ KM มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและวัฒนธรรมองค์กรของวลัยลักษณ์ ได้กำหนดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี(Knowledge Sharing for Best Practice) เพื่อวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 ในวันที่ 24 ,26-28 กรกฎาคม 2549 ซึ่งมีพนักงานทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน ได้สำเร็จด้วยดี บรรยยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น มิตรภาพ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี(Knowledge Sharing for Best Practice) เพื่อวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 4 มีดังนี้
1. ตอกย้ำ จูนความคิดโดยการถ่ายทอด ความคิดและประสบการณ์ เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้

          * เรื่อง "รักวลัยลักษณ์ ทำงานเพื่อวลัยลักษณ์" โดย รศ.สมนึกเอื้อจิระพงศ์พันธ์(CKO)
          * เรื่อง "แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้: ประสบการณ์การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์

Dsc00015
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ ทีได้ถ่ายทอดประสบการณ์แนวคิดการจัดการความรู้ให้
 

2. เรียนรู้กระบวนการ เครื่องมือ การจัดการความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงผ่าน
          * การเล่าเรื่องประทับใจ เรื่องภูมิใจในงานที่ทำ เพื่อสกัดขุดความรู้ ประมวลให้ได้มาซึ่งแก่นความรู้
          * จัดทำตารางอิสรภาพ
          * ประเมินหน่วยงาน เพื่อนำเสนอสายธารแห่งปัญญาและบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
          * After Action Review (AAR)


3. กิจกรรมเปิดใจผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ และ Walk Rally

Dsc00055

ส่วนหนึ่งในกิจกรรม Walk Rally สามเท้าก้าวเยื้อน
ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก สามัคคีผลการทำ AAR KM'4 ครั้งนี้
1. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคาดว่าจะได้รับ
    * การได้รู้จักพี่ๆ เพื่อนๆ พนักงาน เพื่อนร่วมงานใน มวล.
    * เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการทำงาน ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
     * รู้จักกระบวนการ KMและรู้ถึงแนวทางในการนำไปใช้

2. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับ
    * เข้าใจขั้นตอนกระบวนในการทำ KM ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน เข้าใจ KM ลึกซึ้งมากขึ้นและรู้สึกว่า KM เราทำกันอยู่แต่ไม่รู้ัตัว 
    * มิตรภาพที่เพิ่มพูน
    * ได้แบบอย่างการทำงาน
    * ความประทับใจอบอุ่นใกล้ชิดมากขึ้น
    * ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมองการทำงาน นำความรู้ที่ได้ปรับใ้ช้ในการทำงาน วิธีแก้ปัญหาในการทำงาน เข้าใจปัญหาคนอื่น เอาปัญหาคนอื่นปรับใช้ในการทำงานนำความรู้ไปพัฒนางาน
    * ได้รู้จักเพื่อนมากขี้น
    * รักมหาวิทยาลัย รักเพื่อนร่วมงาน รู้ึสึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของวลัยลักษณ์
    * ได้แก่นความรู้จากความรู้ซ่อนเร้น
    * รู้ว่าตนเองมีคุณค่ากับองค์กร
    * รู้ว่าเราไม่ได้มีปัญหาเพียงคนเดียว
    * ทำให้เพื่อนรู้จักหน่วยงานอื่นๆ เข้าใจงานคนอื่นมากขึ้น
    * เข้าใจถึงคำว่า Share&Care
    * รู้จักการทำงานเป็นทีม
    * ทีมฟาที่มีความตั้งใจเต็มที่ เต็มร้อยในการถ่ายทอดความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนางาน
    * ได้เครือข่ายในงานที่รับผิดชอบ
    * เติมกำลังใจให้กับตนเอง
    * ความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยกตำแหน่งหน้าที่
    * ไม่เครียด สนุกสนาน
    * ความรู้ซ่อนเร้นมีความสำคัญ

3. จะำกลับไปทำอะำำำไรต่อกับใคร
    * ปรับใช้กับตนเอง
    * ใช้ในการเรียนการสอน
    * พร้อมจะเปิดใจยอมรับทุกคน
    * เป็นผูู้้้ให้แก่วลัยลักษณ์
    * ขยายผลต่อการพัฒนาต่อใช้ในหน่วยงาน
    * พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ
    * แลกเปลี่่่ยนเรียนรู้ทักษะการทำงานระหว่างหน่วยงาน
    * บอกเพื่อนๆ ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
    * นำ KM ไปใ้ช้ในการประเมินหน่วยงาน นักศึกษา เพื่อตระหนักในความรู้ในตัวคนมากขึ้น
   
 4. สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งต่อไป
    * อยากให้พนักงานสายวิชาการมากขึ้น

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก


  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#4#รุ่นที่#วลัยลักษณ์

หมายเลขบันทึก: 41560, เขียน: 29 Jul 2006 @ 20:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)