เมื่อครูรู้ว่านักเรียนต้องการออกไปเรียนนอกห้องเรียน  ครูจะปล่อยให้นักเรียนออกไปนอกห้องเรียนในเวลาที่กำหนด  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับสื่อกับแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสิ่งแวดล้อมของนักเรียนในโรงเรียน  ซึ่งจะกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ  เนื่องจากสื่อเหล่านั้นเป็นสื่อที่นักเรียนมีความคุ้นเคยมาแล้ว  นักเรียนรู้จักและเข้าใจความหมายของห้องต่างๆดีแล้ว

การเรียนการสอนไม่จำเป็นที่จะต้องจัดในห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดเท่านั้น  เพราะบางทีนักเรียนจะเกิดความเครียดกับบรยากาศ  ถ้าครูพยายามให้นักเรียนได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนอกห้องบ้าง ตามแต่ที่แหล่งเรียนรู้อำนวยให้  จะเห็นภาพนักเรียนกระโดดโลดเต้นตามแต่สภาพร่างกายของเขาต้องการ

ที่โรงเรียนของผู้เขียนได้กำหนดแหล่งเรียนรู้โดย  ผู้อำนวยการไพบูลย์  วงศ์ยะรา  ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว  ได้กำหนดแหล่งเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษโดยเขียนป้ายชื่อห้องต่างๆ  หรือสถานที่ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้จัดทำโครงงานง่ายๆ  ให้สำรวจป้ายชื่อดังกล่าว  และจัดกระทำเป็นหมวดหมู่และลำดับ

ผลการดำเนินการพบว่า

1.  นักเรียนให้ความสนใจ  สนุกสนาน

2.  ผลงานเสร็จทุกคน  และรายงานได้อย่างหลากหลายตามศักยภาพของนักเรียน

3.  ครูไม่เหนื่อยเลย