เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเรื่องที่จะเรียน  เมื่อทุกคนเสนอเรื่องที่จะเรียนแล้ว  ก็นำมาจัดกลุ่มที่เหมือนกันมาให้ร่วมเรียนกลุ่มเดียวกัน  ถ้าเรื่องเรียนต่างกันมากก็พยายามให้ตัดสินใจเลือกเรียนเรื่องที่สามารถจะเข้ากลุ่มเดียวกันได้  เพื่อง่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.  เปิดโอกาสให้เลือกแหล่งเรียนที่สอดคล้องและก่อให้เกิดการเรียนรู้ตรงเรื่องที่จะเรียน

2.  ค้นหาความหมายหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หยั่งเห็น  Insight 

3.  เปิดโอกาสและเวลาให้นักเรียนเรียนรู้แล้วนำผลที่ตนเองรู้จริงมาคิดเขียนอย่างอิสระ

4.  ไม่วิจารณ์นักเรียนในเชิงลบ  ควรเสริมสร้างแรงจูงใจในทางบวก

5.  ผลงานของนักเรียนทุกชิ้นต้องบันทึกลงในบันทึกพฤติกรรมนักเรียนของแต่ละคน

6.  นักเรียนต้องเรียนรู้และมีกระบวนการคิด  สามารถเขียนเล่ากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีเหตุผล

ครั้งที่หนึ่งอาจจะวุ่นวาย  เพราะประสบการณ์และความสามารถของนักเรียนยังน้อยนิด  แต่ถ้าไม่เริ่มก็จะไม่ก่อให้เกิดอะไรเลย  ลองทำดู  สิ่งที่ยากก็จะเป็นสิ่งง่ายไปเอง