บันทึกเช้านี้ หลังจากเข้าไปเยี่ยมเยียนกัลยาณมิตรชาวblog มีเรื่องอยากบันทึกไว้ เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับ storytelling (จาก blog อ.จันทวรรณ) ที่ผู้กำลังทำวิจัยด้าน KM สามารถอ่านเป็น case study ได้ดี ซึ่งทำให้เห็นว่า เรื่องราวรอบตัวเราสามารถหยิบจับมาเพื่องาน KM ได้ทั้งสิ้น อย่าปล่อยให้ความรู้ฝังลึกเก็บอยู่แต่กับคนหนึ่งกลุ่มหรือคนคนเดียวค่ะ ท่านสามารถช่วยให้เขาเหล่านั้นได้ถ่ายทอดเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จออกมาได้

CoP (ชุมชนแนวปฏิบัติ)

ชุมชนที่อยู่รวมกันด้วยใจและปฏิบัติหน้าที่งานลักษณะเดียวกัน

ความสนุก ความกลมเกลียว และ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน


Storytelling

เรื่องเล่าแห่งความสำเร็จสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและแสดงให้เห็นจุดยืน บุคลิก นิสัย ของแต่ละบุคคล


บทบาทคุณอำนวย

การทำ storytelling นั้น คุณอำนวยมีบทบาทที่สำคัญมาก สิ่งที่อาจจะเป็นช่วยส่งเสริมให้คุณอำนวยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มชุมชน เช่น

ทำตัวให้เป็นหนึ่งในกลุ่ม มีพื้นฐานของอาชีพเดียวกัน
มีความเป็นนักวิชาการ

มีความเป็นกันเอง อบอุ่น และ เอาใจใส่กลุ่มชุมชนด้วยความจริงใจ

ทั้งหมดนี้อ่านรายละเอียดได้ที่นี่