AAR + BAR เครือข่าย HACC_KKU

 เช้าวันนี้คณะกรรมการอำนวยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ พรพ ได้ปรึกษาหารือหลังจากที่ได้ทำงานร่วมมือกันมาตั้งแต่ เดือนเมษายน ๒๕๔๖ ทั้งนี้เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในหลายๆคณะ ทาง ผอ.พรพ คุณหมออนุวัฒน์ ศุภชุติกุล จึงได้มีดำริให้ทีมงาน HACC_KKU ได้มีโอกาสทบทวนผลการทำงานร่วมกันและวางแผนเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อไป

ภาพที่ ๑ จากซ้าย คุณหมอเกษม และ พี่อรวรรณ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ ท่านที่นั่งไกลสุด รองคณบดีคณเภสัชศาสตร์ มข ถัดมาสองสาว คือ ตัวแทนจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น พี่ตึ่งและพี่เหมี่ยว

ภาพที่ ๒ จากซ้ายมือไกลสุด คือ ท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ถัดมา ผศ.ดรงพัชรี รอง ผอ.ศูนย์ HACC ท่านผศ.วิสุทธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ เสื้อสีชมภู คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

 โดยสรุปท่านคณบดีที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้แทนในส่วนต่างๆยินดี และ มีความพร้อมในการที่จะร่วมมือเป็น "เครือข่ายในการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพ" ต่อไปครับ

JJ