วันนี้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5  ได้ถามนักเรียนถึงศาสนาที่ตนเองนับถือ  เนื่องมาจากในบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง home  นักเรียนต้องเรียนรู้เรื่องห้องต่างๆภายในบ้าน  มีการระบุว่า  Buddha room 

เอาละทีนี้  ในบทเรียนไม่ได้เผื่อแผ่นักเรียนศาสนานอกเหนือจากศาสนาพุทธเลย  แล้วในห้องเรียนวันนี้ก็มีทั้ง 3 ศาสนาเลยล่ะ

ครูผู้สอนเลยต้องใช้กลุ่มคำว่า  มีความแตกต่างแต่ไม่มีความแตกแยก 

นักเรียนเข้าใจและมีศรัทธาในการเรียนรู้เรื่องความเชื่อถือของตน และสามารถถามและตอบเกี่ยวกับศาสนาได้ทุกคน  อธิบายกลุ่มคำดังกล่าวได้อย่างครอบคลุม

เลยคิดเลยไปอีกว่า  ให้นักเรียนได้ทำโครงงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน  นอกจากจะได้เรียนศาสนาของกันและกัน  ยังได้เสริมสร้างคุณลักษณะในเรื่องการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอีก

คิดนะคิดไปได้  แต่เวลาไม่รู้จะมีให้ทำหรือเปล่า  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่ทำได้หรือ  เดี๋ยวก็สอนไม่จบตามหลักสูตรหรอก