" การเปลี่ยนแปลง

   เป็นเสน่ห์ของอนิจจัง"

                           อ.เสกสรรค์   ประเสริฐกุล

จาก ห้องรับแขกพี่กาเหว่า