การประชุมทีมงานนักวิจัย PAR อาหารปลอดภัย ครั้งที่ 5 

          ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีการจัดประชุมทีมงานนักวิจัย PAR ในโครงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (อาหารปลอดภัย) ของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 มีทีมนักวิจัยทั้งจากส่วนกลาง และจากจังหวัด-อำเภอ ตลอดจนนักวิจัยที่เป็นเกษตรกร ประมาณ 20 ท่าน ที่มีจำนวนน้อยก็เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของปลายปีงบประมาณ มีกิจกรรมการที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่หลายกิจกรรม ทำให้หลายท่านติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมประชุมในวันนี้ได้

เริ่มกระบวนการ

          โดยคุณสายัณห์ ปิกวงศ์ เกริ่นนำด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติงานมาทั้งหมด เพื่อปรับภาพความเข้าใจร่วมกันว่า ขณะนี้ได้มีการนำงานวิจัยมาดำเนินการในงานปกติ ซึ่งโดยปกติเราก็ทำกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้ว แต่เมื่อได้นำการวิจัยเข้ามาปฏิบัติก็เพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรให้มีขีดความสามารถในการทำการวิจัยในงาน และยังส่งผลต่อการเสริมหนุนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพราะงานวิจัยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร อีกทั้งเกษตรกรยังได้เรียนรู้กระบวนการสร้างองค์ความรู้ในอาชีพการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

  <div style="text-align: center"></div><p>          จากนั้นก็มีการนำเสนอความคิดเห็น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งจากนักวิจัยที่มาจากส่วนกลาง และนักวิจัยที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ และเกษตรกรที่เป็นทีมนักวิจัยในพื้นที่ พอสรุปได้ดังนี้ </p><ul>

 •  การปฏิบัติตามแผนวิจัย
 •  จัดเก็บข้อมูลทุกขั้นตอนที่ปฏิบัติตามบริบท
 •  วิจัย PARเป็นเพียงวงรอบการทำงานวงหนึ่งเท่านั้น แต่ยังจะต้องทำต่อไป หรือขยายวงการทำการทำงานในลักษณะของการวิจัยต่อไปไม่มีสิ้นสุด
 • </ul><p>การนำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย </p><p>          จากนั้นก็เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มจากตำบลนาบ่อคำ วันนี้ได้มีทีมนักวิจัยของชาวบ้านมาร่วมนำเสนอความก้าวหน้าในวันนี้ด้วย จากนั้นก็เป็นการเล่าความก้าวหน้าจากทุกตำบล ซึ่งก็มีความก้าวหน้าและวิธีการดำเนินการวิจัยที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป </p><div style="text-align: center"></div>
  การร่วมมานำเสนอความก้าวหน้าโดยทีมนักวิจัยชาวบ้าน(ตำบลนาบ่อคำ) <p> </p><p>          เมื่อดำเนินการนำเสนอความก้าวหน้าจนครบแล้ว ก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในภาพรวมเพื่อการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติซึ่งกันและกัน สรุปผลการปฏิบัติ คุณศิริวรรณ หวังดี จากส่วนกลางได้ดำเนินการสรุปภาพรวมของการดำเนินการวิจัยทั้งหมดจากการ ลปรร.ของวันนี้ ซึ่งก็มีความก้าวหน้าและได้เรียนรู้ในกระบวนการทำงานนี้เป็นอย่างมาก และคุณสายัณห์ ได้นำการนัดหมายกิจกรรมที่จะต้องกลับไปดำเนินการในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้ </p><div style="text-align: center"></div><p>          1. นำข้อมูลจากแฟ้มสะสมงาน มายกร่างและลงมือเขียนรายงานการวิจัย 
            2. ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
            3. ดำเนินการค้นหาคำตอบจากคำถามวิจัย/ข้อสงสัย (ตามบริบทชุมชน-เทคโนโลยี-การประเมินความเสี่ยง) </p><p>          จากนั้นก็เป็นการนัดหมายการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าครั้งต่อไปในวันที่ 18 17 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร </p><p>สรุปบทเรียน</p><p>          ในวันนี้กระบวนการก็ดำเนินไปเช่นครั้งที่แล้ว แต่สิ่งที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่คิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาไปในทิศทางที่น่าพอใจก็คือ</p><ul>

 • การนำเสนอของเกษตรกรที่เป็นทีมนักวิจัย พบว่าเกษตรกรมีการวางแผนการเรียนรู้ของกลุ่มได้เอง ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่ม สังเกตได้จากการนำเสนอกิจกรรมในการปฏิบัติที่ได้ต่อยอดความรู้จากเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตร
 • วันนี้ในช่วงนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  นักส่งเสริมการเกษตรได้สะท้อนให้เห็นว่า  การนำPAR มาปรับในงานส่งเสริมการเกษตรนั้น คงจะต้องดำเนินต่อไปตามปัญหาและการเรียนรู้ของเกษตรกร  ซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่านักส่งเสริมการเกษตรไม่ได้มองการทำงาน/การพัฒนาอาชีพการเกษตรเพียงยึดตามโครงการ-กิจกรรมที่ถูกสั่งให้ปฏิบัติเท่านั้น
 • วันนี้คุณณรงค์ศักดิ์  ขัติทะเสมา นวส.จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้นำอุปกรณ์การถ่ายทำวีดีโอ(ทุนส่วนตัว) มาช่วยเก็บข้อมูล-การประชุมในวันนี้  ทำให้มองเห็นประโยชน์ของเครื่องมือการเก็บข้อมูล เพิ่มเติมนอกจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลและการบันทึกด้วยมือเท่าที่ปฏิบัติกันมา
 • </ul><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>