(ร่าง)  กำหนดการ
KM Workshop สำหรับผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
วันเสาร์ที่ 2  - อาทิตย์ที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2549
ณ  โรงแรมไพลิน จ.สุโขทัย
**************************************************************** 

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549

08.00 – 08.30 น. 
         ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น. 
         พิธีเปิด โดย .................................................................

09.00 – 09.30 น. 
         เกริ่นนำกระบวนการ 
         โดย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร 
         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

09.30 – 10.30 น. 
         ฝึก Dialogue และ Deep Listening

10.30 – 10.45 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.30 น. 
         แบ่งกลุ่มย่อย ออกเป็น ... กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 คน 
         เพื่อเล่าเรื่อง (Storytelling) “ความสำเร็จ” ในการดำเนินการกิจกรรมนิสิตในหัวข้อต่างๆ เช่น “ความสำเร็จของการเขียนโครงการที่มี KPI กำกับ” และหัวข้ออื่นๆ ตามความต้องการของนิสิตที่เข้าร่วม

12.30 – 13.30 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น. 
         แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อนำเสนอ
         - เรื่องเล่าเร้าพลังที่เป็น Best practice (กลุ่มละประมาณ 5 นาที)
         - “ขุมความรู้” (Knowledge Assets) ที่ได้จากการเล่าเรื่องความสำเร็จทุกเรื่อง (กลุ่มละประมาณ 10 นาที) (ทดเวลากลุ่มละ 5 นาที)

15.00– 15.15 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

15.15 – 16.30 น. 
         ระดมสมองเพื่อจัดการกับ "ขุมความรู้" (Knowledge Assets) ที่ได้จากทุกกลุ่มเป็น "แก่นความรู้" (Core competence) โดยใช้ Card Technique

16.30 – 18.00 น. 
         พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 – 21.00 น. 
         รับประทานอาหารเย็น / ร่วมกิจกรรมกลุ่ม

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2549

08.30 – 10.00 น. 
         นำเสนอ "แก่นความรู้" (Core competence) : “ความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมนิสิต” (5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 15 นาที)

10.00 – 10.30 น. 
         สรุปเรื่อง 1. “ความรู้ KM พื้นฐานและการประยุกต์ใช้”

10.30 – 10.45 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.45 น. 
         สรุปเรื่อง 2. “ความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรมนิสิต”

11.45 – 12.30 น. 
         แนะนำและสาธิตการใช้ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution
         โดย คุณรัตน์ทวี อ่อนดีกุล หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ม.นเรศวร

12.30 – 13.30 น. 
         รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น. 
         รวมกลุ่ม AAR

15.30 – 15.45 น. 
         รับประทานอาหารว่าง

15.45 – 16.30 น. 
         พิธีปิด
         โดย ..........................

****************************************************************

หมายเหตุ : 

         1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์จริง

         2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านควรหาโอกาสศึกษาความรู้เรื่อง KM ด้วยตนเองก่อนการเข้าร่วมสัมมนาจาก

         - “วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ : 15. เล่นไม่ยากถ้าเริ่มจากความสำเร็จ” (เอกสารแนบท้าย) 
         หรือที่
http://gotoknow.org/blog/thaikm/35021

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ” เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช หน้า 138 – 148 (เอกสารแนบท้าย)

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ ฉบับมือใหม่หัดขับ” เขียนโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด

         - blog ของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ที่ระบบการจัดการความรู้ KnowledgeVolution www.Gotoknow.org

         - หนังสือ “การจัดการความรู้ กระบวนการปลดปล่อยมนุษย์ สู่ศักยภาพ เสรีภาพ และความสุข” เขียนโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี

         3. ทีมวิทยากรกระบวนการ

                  1. ผศ.ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร
                  2. รศ.มาลินี  ธนารุณ
                  3. รศ.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย
                  4. ผศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย
                  5. ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร
                  6. อ.สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์
                  7. อ.เอกรินทร์  ชุลีกร
                  8. นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์
                  9. น.ส.วันเพ็ญ  ตันจันทร์กูล
                  10.น.ส.มาดา  ชยทัตโต
                  11. นางพนารัตน์  น้อยด้วง
                  12. น.ส. เจนจิต  รังคะอุไร

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.