การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์เพื่อการส่งออก : หนทางที่ยังมีความหวัง

Parisara Narongrakdej
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์เพื่อการส่งออกของไทยจะต้องมีการพัฒนาในอีกหลาย ๆ ด้านเพื่อที่จะส่งเสริมให้อาชีพดังกล่าวทำรายได้กับประเทศและเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น

          การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์เพื่อการส่งออกนั้น เป็นงานใหญ่ที่ภาครัฐบาลและเอกชนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง เนื่องจากการผลิตสัตว์น้ำและปศุสัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและต้นทุนการผลิตต่ำขึ้น จำเป็นจะต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและจริงจัง การผลิตสัตว์น้ำและปศุสัตว์ให้ได้คุณภาพถูกสุขอนามัยและต้นทุนต่ำนั้น ต้องเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์จะต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนต่ำ โดยเฉพาะราคาวัตถุดิบที่สำคัญ ตลอดจนการพัฒนาวิจัยการเพาะเลี้ยงและการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าให้ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี เงินทุน และเวลาในการพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงสู่ระดับล่างให้เกษตรกรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

          การที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ให้สามารถส่งออกเพิ่มรายได้ให้กับประเทศให้เพิ่มมากขึ้นนั้น มีปัจจัยหลักหลายปัจจัยที่ไทยจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทางด้านต่าง ๆ ซึ่งพอที่จะสรุปปัจจัยที่สำคัญ ๆ พอสังเขปได้ดังนี้คือ

          1. การผลิตและจัดหาวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ให้พอเพียงกับความต้องการ โดยคำนึงถึงต้นทุนทางด้านการผลิตเป็นสำคัญ วัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ กากถั่วเหลือง ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายคุ้มครองเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาแข่งขัน ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส่วนปลาป่นและข้าวโพดก็เช่นเดียวกัน ในปัจจุบันไทยเริ่มผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองอุตสาหกรรมปลาป่นและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศ โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้า การที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมให้มีการเพาะเลียงสัตว์น้ำและปศุสัตว์เพื่อส่งออก รัฐบาลจะต้องเร่งรีบในการแก้ปัญหาราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์ได้เพียงพอ และมีราคาระดับ ค่อนข้างต่ำใกล้เคียงกับราคานำเข้าได้แล้ว รัฐบาลควรยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อให้ต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ลดลง และไม่เกิดการขาดแคลนขึ้นในประเทศ

          2. รัฐบาลและเอกชนจะต้องร่วมมือกันในการผลิตวัคซีนสัตว์และยารักษาโรคสัตว์ต่าง ๆ ให้มีราคาถูกลงให้เพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ และจะต้องรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรป้องกันโรคสัตว์ต่าง ๆ อย่างได้ผลทั่วทุกระดับการผลิต

          3. การจัดตั้งห้องแล็บตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ต่างประเทศกำหนด เนื่องจากประเทศผู้นำเข้ามักจะเข้มงวดในเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ไทยจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานในการส่งออก

          4. การวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ ให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคนิคการผสมเทียมสู่เกษตรกรระดับล่างให้ทั่วถึง โดยรัฐบาลอาจทำได้โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ เพื่อประโยชน์ในการส่งออก

          5. การพัฒนาและวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และสัตว์น้ำ เพื่อใช้สำหรับบริโภคในประเทศ และเพื่อการส่งออกให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการส่งออก

          6. การพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ ตลอดจนโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามัยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ ซึ่งทำได้โดยร่วมลงทุนกับนักธุรกิจต่างประเทศ หรืออาจร่วมมือกับหน่วยงานทางราชการจากต่างประเทศผู้นำเข้า โดยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า ณ โรงงานผลิตก่อนส่งออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้ไขในเรื่องคุณภาพมาตรฐานสินค้าส่งออกได้อีกทางหนึ่ง

          7. การส่งเสริมพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์ให้มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การรวมกลุ่มในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสะดวกแก่ทางราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าไปประสานงาน ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร การประสานงานในลักษณะดังกล่าวทำให้หน่วยงานทางราชการรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้น และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

          8. การจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงการผลิตของตนให้มีคุณภาพ

          การพัฒนาการผลิตเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำและปศุสัตว์ ในอนาคตนั้นประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงพอควร ถ้าหากรัฐบาลและเอกชนเร่งรัดในการลดต้นทุนทางด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารสัตว์ การวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธ์สัตว์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด การเร่งรัดการลงทุนเพื่อผลิตวัคซีนและยารักษาโรคสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนการจัดตั้งโรงงานฆ่าสัตว์และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ การปรับปรุงพัฒนาสิ่งเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นหนทางให้ไทยสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปศุสัตว์และแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพื่อการส่งออกได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

ที่มา : รวมบทความวิเคราะห์ ข้อตกลง GATT ผลกระทบและการปรับขีดความสามารถของไทย โดย ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการ ธนาคารนครธน จำกัด (มหาชน)

          วิกฤตโลก : แผน WORLD BANK ยึดประเทศไทย     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจไทยและการค้าระหว่างประเทศความเห็น (0)