จาการอ่านบทความเรื่อง "การต่อสู้ของคนชายขอบเพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคมของคนกับป่า" ของอาจารย์ อัจฉรา รักยุติรรม

     จากการที่มีนโยบายของรัฐที่ว่า "ห้ามไม่ให้มีชุมชนอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน"

ลองคิดดูว่า ถ้าคุณเป็นคนในชุมชนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไร?

ในมุมมองรัฐ

1.ชุมชนในป่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของธรรมชาติ

2.เป็นตัวทำลายธรรมชาติ เช่นว่า ทำไร่เลื่อนลอย เก็บของป่า ล่าสัตว์

3.ภาพของชุมชนในป่าถูกสร้างให้เป็นกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อธรรมชาติ

ในมุมมองของชุมชนในป่า

ป่าเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต เป็นแหล่งเก็บผลผลิตจากธรรมชาติ

    ในการที่ชุมชนถูกมองเป็นตัวทำลายธรรมชาติ  อย่างเช่น การทำไร่เลื่อนลอย หากมองลึกเข้าไปอีกว่า  ทำไมพวกเขาถึงทำ ไม่ใช่เพราะนโยบายการพัฒนาของรัฐ หรือ ที่เป็นตัวการที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นต้องทำเช่นนี้