เอกสาร Powerpoint ประกอบคำบรรยาย เรื่องการประเมินหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู้ ของ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

1.แนวคิดเชิงการประเมิน

2.แนวทางการประเมิน

3.ขั้นตอนการประเมิน

ขอเชิญเปิดอ่านได้ตามอัธยาสัยเพื่อการเรียนรู้และความคิด