กิจกรรมที่2

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาหลักสูตร


 

เอกสารที่แนบ       จาก website  ธนาคารหลักสูตร ของสำนักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ (ก)รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย   ที่ http://db.onec.go.th/thaigifted/system/file/examfiles/43.pdf(ข)สนุกกับภาษาไทย คู่มือการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาไทย  ที่http://db.onec.go.th/thaigifted/system/file/examfiles/44.pdf                             อ้างอิง บันทึกของธิดารัตน์ในลอกชั้นเรียน ชื่อบลอก  ธนาคารหลักสูตร


.ให้นักศึกษาอ่านบทความที่แนบ 2 เรื่อง และตอบคำถามต่อไปนี้จากการอ่าน    

1.หลักสูตรนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญอะไรบ้าง แต่ละสาระสำคัญมีรายละเอียดอย่างไร

2.เอกสารหลักสูตรที่ได้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ให้ระบุและอธิบายลักษณะ

3.ให้กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการวางแผนหลักสูตร   การพัฒนาหลักสูตรและการประเมินหลักสูตร

4.แผนการเรียนรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง ให้ระบุและอธิบายลักษณะ

5.ให้กล่าวถึงการวางแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการประเมินการจัดการเรียนรู้  6.ให้กล่าวถึงวิธีการประเมินหลักสูตรและการประเมินผลการเรียนรู้ ให้แง่ต่อไปนี้

              (ก)การประเมินอย่างหลากหลาย

              (ข)การประเมินอย่างต่อเนื่อง

              (ค)การประเมินแบบมีส่วนร่วม

               (ง)การประเมินตามสภาพจริง

7.ให้ระบุจุดประสงค์ของหลักสูตร  วิธีการประเมิน เครื่องมือ ผู้ประเมิน ระยะเวลาที่ประเมิน การสรุปผลการประเมินและผลการประเมิน

8.ให้ระบุจุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้  วิธีการประเมิน เครื่องมือ ผู้ประเมิน ระยะเวลาที่ประเมิน การสรุปผลการประเมินและผลการประเมิน

9.การจัดทำหลักสูตรนี้เป็นไปตามหลักการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือไม่ ในแง่ประเด็นใด

10.ถ้านักศึกษาต้องนำวิธีการทั้งหมดนี้ไปดำเนินการในโรงเรียน เป็นการฝึกปฏิบัติจริง จะทำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้หรือไม่เพียงใด ข. การตอบให้อ้างอิงถึงหน้าในเอกสาร (ก)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หรือ(ข)หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ (ค)เอกสารต้นฉบับที่กำหนดให้อ่าน

ค.ให้นักศึกษาตอบบนบลอก ความยาว 3 หน้า  กำหนดส่งวันที่ 10 สิงหาคม 2549


อาจารย์ กฤษดา กรุดทอง 25 กรกฎาคม 2549

 
ปล.เอกสารแนบมาด้วย เป็นแฟ้ม  adobe acrobat document