สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 7 คน ดังนี้

  • นายพลายบัว   เพชรทะนันท์    สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์
  • นายอำนาจ      เทพรักษ์          นักวิชาการสาธารณสุข 7ว
  • นางเปรมปรี     เจริญสม           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6
  • นายสมเกียรติ  เสบสบาย         นักวิชาการสาธารณสุข 5
  • นายสาโรจน์    วิทยชาญวิฑูร   นักวิชาการสาธารณสุข 5
  • นางสาวอรุฎา  นาคฤทธิ์          นักวิชาการสาธารณสุข 3
  • นางสาวเกศรินทร์ หนูสาย       เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

มีเรื่องราวดีๆ มากมาย จะมาเล่าสู่กันอ่านในครั้งต่อไป

                                  อรุฎา  นาคฤทธิ์ นวก.สสอ.กะเปอร์ จ.ระนอง