รางวัลชนะเลิศ ช่วงชั้นที่ 2 ปี 53

 

 

 

                     ลายดอกบานชื่น

 

                    ใบไม้แบบทึบ