เผยแพร่ผลงานเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ เพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักเรียนปฐมวัย

คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักเรียนปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

พรพรรณ  จันทร์แตง.  (2553 ).  ผลของการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพเพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักเรียนปฐมวัย

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ และศึกษาพัฒนาการของพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านความพอประมาณของนักเรียนปฐมวัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นปฐมวัย ชาย – หญิงที่มีอายุ 5 – 6  ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553 ของโรงเรียนสุเหร่าลำแขก สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  โดยใช้เวลาในการทดลอง

4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5 วัน วันละ  30  นาทีต่อ 1 ครั้ง รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  20  ครั้ง  ในกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ ( ช่วงเวลา 09.00 น. – 09.30 น.)

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการใช้แผนการจัดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพ  สื่อการจัด

การเรียนรู้ชุดจีจี้หนูน้อยพอเพียงจำนวน 4  เล่ม  และแบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณสำหรับนักเรียนปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test  แบบ Dependent Samples

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ ของนักเรียนปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน

                2. ผลการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณของนักเรียนปฐมวัยในการรับประทานอาหาร การทำงาน และการเล่นอยู่ในระดับดีมาก

                3. ผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5  ท่าน พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

                4. ผลการประเมินคุณภาพนิทานประกอบภาพเพื่อปลูกฝังค่านิยมเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณโดยผู้เชี่ยวชาญ  5 ท่าน พบว่าคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรพรรณ จันทร์แตงความเห็น (5)

ยินดีรับทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน

เจษราภรณ์
IP: xxx.10.140.184
เขียนเมื่อ 

มีตัวอย่างผลงานนิทานให้ดูไหมคะ สนใจอยากนำไปใช้บ้าง

ลัดดา
IP: xxx.10.140.184
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจจังคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะหรือขอเบอร์โทรปรึกษาได้หรือเปล่า

สนใจติดต่อได้ที่โรงเรียนสุเหร่าลำแขกได้เลยคะ ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอแนะขอบคุณนะคะ

ให้ได้ คศ.3 คศ4 กันไว ๆ นะครับ