ในการประชุมคณะที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   พอ รศ.ดร.ศันสนีย์   ไชยโรจน์ นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยทางคณะวิทยาศาสตร์จบ     ศ.ดร.ยงยุทธ   ยุทธวงศ์ ก็commentทันที โดยอ้าง Lotka's Law และเขียนกราฟการกระจายจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์   ดังนี้

 

กราฟกระจายจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์

         

          ศ.ดร.ยงยุทธ เสนอว่าต้องช่วยกันคิดมาตรการดำเนินการเพื่อเคลื่อนกราฟไปทางขวา คือให้คนทั้งหมดได้มีผลงานเพิ่มขึ้น


          ผมกลับมาค้น Lotka's Law ด้วย Google พบคำว่า Bibliometrics   จึงเกิดแนวความคิดว่า มหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ต้องพัฒนาคนที่มีความรู้ความสามารถด้านนี้   และต้องใช้ศาสตร์นี้ในการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยเองเป็นระยะๆ   เพื่อประกอบการวางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัย   หรือเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัย   ที่จริง สกอ. ควรเอาใจใส่เรื่องนี้

 


วิจารณ์   พานิช
18 ก.ค. 49