ทันตะ มข. ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการเขียนและการนำเสนอรายงาน โดย ผศ.วิไลวรรณ สมโสภณ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 6 ทันตะ มข.คะ