ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี       วันที่ 25-30 กรกฎาคม 2549    ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     ในงานนี้นอกจากจะมีกิจกรรม นิทรรศการที่หลากหลายแล้ว ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการภาคต่างประเทศจากFAO ,ADBI  ,DANIDAโดยในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ 4 ท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษ   ภายใต้โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม(SAFE) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 29 ก.ค. 2549 คือ

  • คุณพยอม วุฒิสวัสดิ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน  นำเสนอเรื่องการพัฒนาเกษตรกรเป็นนักวิจัยโดยนำไปใช้ประโยชน์เพื่อระบบการขยายผลอย่างมีประสิทธิผล(Developing Farmer Researchers : Implication for more dynamic extension system)

 

  • คุณชาญวิทย์ สมศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว สำนักงานเกษตรอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช นำเสนอเรื่องFarmland Biodiversity planning as strategy to improve rural rice-based livelihood in Nakornsrithammarat,South of Thailand

 

  • คุณพิชัย เข็มเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นำเสนอเรื่อง The importance of institutions and market and community collaboration in transforming chemical use ; The case of Asparagus production in Ratchaburi Province

 

  • คุณสนั่น สุธรรมมา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ  จ.สกลนคร นำเสนอเรื่อง Community Participation and Experimental in Developing Local Technology for Reducing Agriculture Chemical use in Rice Production

คุณชาญวิทย์     คุณสนั่น     คุณพยอม     คุณพิชัย

        เจ้าหน้าที่ทั้ง 4 ท่านได้นำประสบการณ์ที่ตนเองได้ปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรมานำเสนอ นับว่าเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานเด่นที่ปฏิบัติมานำเสนอ ท่านใดสนใจฟังผู้ปฏิบัติงานจริงขอเรียนเชิญนะคะ