การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับโครงการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1-2 Practicing English in Classroom        มีการเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ว่านักเรียนในช่วงชี้น 1-2 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับที่น่าพอใจนัก    และส่วนหนึ่งเห็นว่าในช่วงชั้นดังกล่าวนั้นครูไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการฟัง-พูดเท่านั้น แต่ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้อักษรต่างๆควบคู่กันไปอันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไป