การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO

wanwipa
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
peer training network
การประชุม peer training network ร่วมกับ LERO ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับโครงการ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 1-2 Practicing English in Classroom        มีการเสนอปัญหาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ ว่านักเรียนในช่วงชี้น 1-2 ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในระดับที่น่าพอใจนัก    และส่วนหนึ่งเห็นว่าในช่วงชั้นดังกล่าวนั้นครูไม่เพียงแต่ฝึกทักษะการฟัง-พูดเท่านั้น แต่ควรให้นักเรียนได้เรียนรู้อักษรต่างๆควบคู่กันไปอันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  from eric to membersความเห็น (2)

เป็นโครงการที่ดีนะคะ  เชื่อว่าถ้าเราทำสำเร็จ  นักเรียนของเขต 3 เราจะได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เขียนเมื่อ 
Thank you for you good suggestions.