ย้อนอ่านบันทึก ผลการถอดบทเรียน/องค์ความรู้ โครงการ PCU ในฝันของสถานีอนามัยปังหวาน โดย...คุณยุทธพงษ์  ฉิ่งวังตะกอ

อำนวย  สุดสวาสดิ์ (ฮอส) นักวิชาการสาธารณสุข สสอ.พะโต๊ะ

                   24 กรกฎาคม 2549