ปี 2549 ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

somtawin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

Ladprao+115

การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน            เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต  

สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น     ปรับการเรียน    เปลี่ยนการสอน

Ø         พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อลดการท่องจำ  

Ø         ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Ø         ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KMความเห็น (0)