อย่างไรเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

  ติดต่อ

  บริหาร มุ่งผล สัมฤทธิ์  
อย่างไรเป็นการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
กลุ่มของตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะวัดประเมินคือ ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความีประสิทธิภาพ เป็นต้น

     นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานหรือมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Performance Based Budgeting : PBBS) การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Management for Results) จึงเป็นเรื่องที่ร้อน (hot) มาก และเป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบัน

     การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์คือความสัมฤทธิ์ผล เป็นหลักสำคัญโดยใช้ระบบการประเมินผลงาน จากตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์นี้อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปบ้าง เช่น Management by Objectives, Performance Management, Results Based Management หรือResults Oriented Management ซึ่งจะมีแนวความคิดหลักคล้าย ๆ กัน อาจจะมีแตกต่างกันบ้างในส่วนเนื้อหารายละเอียด กล่าวโดยสรุปการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การบริหารที่เน้นผลสัมฤทธิ์ (Results) โดยมีตัวชี้วัดผลผลสัมฤทธิ์ (Indicators) ที่เป็นรูปธรรม เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outcomes)

     โดยกลุ่มของตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะวัดประเมินคือ ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความีประสิทธิภาพ เป็นต้น ดังรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 40710, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:28:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บริหาร#มุ่งผล#สัมฤทธิ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)