การวิจัยท้องถิ่นกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนยุคใหม่

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาบ้านท่งขาม ต.ใหม่พัฒนา
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดอบรมการทำวิจัยท้องถิ่นกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนยุคใหม่ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2549
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นทีมวิจัย ของกศน.เกาะคา จำนวน 12 คน
 • สืบเนื่องจากที่ดิฉัน ครูรสาพร หม้อศรีใจ และครูเกวลิน อุตมะ ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยท้องถิ่น กับทีมงานสกว.ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็เลยนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาถ่ายทอด
 • เนื่องจากขณะนี้กศน.เกาะคาก็ได้ดำเนินการจัดทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นอยู่แล้วที่บ้านทุ่งขาม ต.ใหม่พัฒนา แต่ครูของเรากลัวคำว่าวิจัย ที่ผ่านมาดิฉันจึงพยายามเลี่ยงไม่พูดคำว่าวิจัย แต่จะเน้นกระบวนการที่ดำเนินการ
 •  สำหรับวันนี้ดิฉันมองเห็นว่าทุกคนได้ทำงานไปได้ระดับหนึ่งแล้ว มีความคุ้นเคยกับชุมชน และมีข้อมูลทุกอย่างที่ได้ไปดำเนินการจัดกิจกรรมในการจัดเวทีแต่ละครั้ง ๆ รวมเวลาทั้งหมดก็ 1 ปีเต็มแล้ว เห็นว่าสมควรที่จะนำพวกเรากศน.เกาะคา ได้รู้จักคำว่าวิจัยท้องถิ่น ว่ามีส่วนสัมพันธ์กับการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างไร โดยเฉพาะในส่วนที่ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ ได้เน้นย้ำว่างานกศน.ต้องควบคู่ไปกับการวิจัย ให้ถือว่าเป็นเนื้องานเดียวกัน ไม่ให้แบ่งแยกกัน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้สื่อต่าง ๆ ให้เน้นเรื่องของวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่ในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด
 • ในวันนี้เราได้แบ่งงานกันที่จะถอดบทเรียน ออกมาเป็นรายงานการวิจัย ในสิ่งที่เราได้ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทุ่งขาม ในช่วงเวลา 1 ที่ผ่านมาโดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
  • 1. เศรษฐกิจชุมชน โดย ครูรสาพร หม้อศรีใจ
  • 2. ภูมิปัญญาชาวบ้านทุ่งขาม โดยนาตยา วุฒิธนูทอง
  •  3. การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านทุ่งขาม โดยนางสุมาไร แป้นน้อย
  • 4. รูปแบบกระบวนการบริหารกลุ่มที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทุ่งขามโดยนางสาวเกวลิน อุตมะ
  • 5. การปลูกผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งขาม โดยนายพงกฤษณ์ อุปนันท์ และนางปวีนา ทองคำฟู
  • 6. การปลูกสวนส้มบ้านทุ่งขาม โดยนางสาวปริฉัตร ภัคตรา
  • 7. การเลี้ยงปลากระชังบ้านทุ่งขาม โดยนางรุจิรา ปานศิลา
  • 8. การปลูกลำไยบ้านทุ่งขาม โดยนางจรรญา จิโน
  • 9. พิธีกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีบ้านทุ่งขาม
  • 10.การปลูกพริกบ้านทุ่งขาม โดยนางอำไพ บางกีรติกร

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

19 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม#วิถีชีวิต#การวิจัยท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 40701, เขียน: 24 Jul 2006 @ 22:29 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 22:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)