ทบทวนเกณฑ์พิจารณา และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

การปรับปรุงเกณฑ์พิจารณา การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งผู้ประเมิน และผู้ถูกประเมิน เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนเกณฑ์พิจารณา และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
  •  ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรทั้งหมดของศบอ.เกาะคา การทบทวนเริ่มจากการนำเอาปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของแต่ละศูนย์การเรียนมาพูดคุยกัน ได้ข้อสรุปว่ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ รวมทั้งเกณฑ์พิจารณา บางตัวซำซ้อนกัน บางตัวไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นรูปธรรม ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อประกันคุณภาพได้
  • ที่ประชุมจึงมีมติให้แบ่งสมาชิกกลุ่มกันเป็น 3 กลุ่มเพื่อพิจารณาทบทวนเกณฑ์ แก้ไข และปรับปรุงเกณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มการจัดการเรียนการสอน และกลุ่มบุคลากร ในการปรับครั้งนี้พวกเราได้เริ่มดูทีละมาตรฐาน ทีละตัวบ่งชี้ ทีละเกณฑ์ รวมทั้งคิดเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล รวมทั้งคิดไปถึงว่า ใช้เก็บในระบบ ไหน ใน 8 ระบบของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • รูปแบบการปรับครั้งนี้ก็จะทำให้การมองทุกอย่างเป็นลักษณะขององค์รวม บูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน เกณฑ์ที่ซ้ำในตัวบ่งชี้อื่น หรือมาตรฐานอื่นอีก ก็จะตัดออกไป ให้อยู่ที่ใดที่หนึ่ง แต่ให้คลอบคลุมการจัดการศึกษาตามมาตรฐานแห่งชาติ ทั้ง 3 ด้าน โดยเฉพาะในด้านสังคมแห่งการเรียนรู้ที่กศน.ยังขาดส่วนนี้ในเกณฑ์เดิม
  • การปรับเกณฑ์ครั้งนี้ ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินมาพิจารณาร่วมกัน ทำให้ได้เกณฑ์ที่สามารถวัดได้จริง เป็นที่พอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ที่สำคัญ ตัวบ่งชี้ลดลง และเกณฑ์ลดลง ตัดที่ซ้ำ ๆ กัน ออก ก็ทำให้เหลือน้อยลง การประเมินคุณภาพภายในก็สามารถเดินหน้าต่อได้ สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ใหม่นี้ ก็จะเริ่มใช้ประเมินในเดือนกรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป

 ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

14 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปางความเห็น (0)