มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีจิตใจสูงทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น คำถามที่กำลังพูดถึงนี้เป็นคำถามที่จะต้องมีการอธิบายให้เราทุกคนได้เข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นจริงที่สุด ถ้าหากจะพูดเป็นภาษาธรรมดาคือเป็นภาษาที่มนุษย์ในโลกนี้ควรที่จะรู้และควรจะต้องทำตัวให้เป็นมนุษย์จะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และการที่จะทำตัวให้เป็นมนุย์นั้นมันไม่มีอะไรมากมายนัก แต่ถ้าจะว่าไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกใบนี้นั้นมันเป็นเอกภพหรือเป็นสิ่งเดียวกัน ทีนี้จะขอพูดในเชิงภาษาพุทธศาสนาว่าทำไมจึงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเอกภพหรือเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถือกำเนิดมาจากสิ่งเดียวกันคือ เกิดมาจากธรรมชาติ ซึ่งธรรมชาติในที่นี้นั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นระบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เป็นผู้สร้างและสิ่งที่เป็นผู้ใช้ คำว่า ผู้สร้างนั้นก็คือ ธรรมชาติ ตัวของธรรมชาติ ที่สามารถที่จะมีบทบาทในการที่จะควบคุมให้ผู้ใช้มีการใช้ส่วนต่างๆของระบบของธรรมชาติให้ใช้ในสัดส่วนที่พอดีไม่มากเกินไป ไม่น้อยจนเกินไป ดังนั้นธรรมชาติจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ที่ผู้ใช้หรือมนุษย์ทีสมควรจะเคารพ ธรรมชาติมีลักษณะเป็นผู้ให้ในลักษณะที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ธรรมชาติมีลักษณะที่เป็นกฎที่ผู้ใช้จะต้องเคารพ ธรรมชาติมีลักษณะที่เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ จะเห็นได้ว่าธรรมชาติได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้แกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกื้อกูลกัน