ขนมชนิดใหม่   ขนมไมตรี          

เครื่องปรุง

1.  อภัย     2    ถ้วย

2.   ความปรารถนาดี    3/4   ถ้วย

3.ความหวังดี    1/2  ถ้วย

4.ความเห็นใจ     1/2  ถ้วย

5.วาจาไพเราะ   พอประมาณ

6.ยิ้มแฉล้ม    ตามความต้องการ

7.ความโอบอ้อมอารี    2   ถ้วยใหญ่

วิธีปรุง *  คนความหวังดีและอภัยให้เข้ากัน       เตรียมวาจาไพเราะพอประมาณค่อยๆผสมความปรารถนาดีลงไป       ส่วนความเห็นใจกับความโอบอ้อมอารีบรรจงคนให้เข้ากับส่วนอื่นๆ        นำไปอบในหัวใจที่อบอุ่น    โดยมีน้ำใจหรือยิ้มแฉล้มเป็นครีมราดหน้า  

       

แล้วแจกจ่ายรับประทานบ่อยๆโดยทั่วกัน