1. การตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบปัญหา และจัดทำข้อเสนอการแก้ปัญหาคร่าวๆ
2. การวิเคราะห์ความต้องการ :  วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ว่าต้องการระบบแบบใด
3. การออกแบบระบบ : ออกแบบระบบ
4. การจัดหาระบบ พิจารณาฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และการบริการต่าง ๆ เป็นประโยชน์แก่องค์กรมากที่สุด
5. การติดตั้งเพื่อใช้งานและการบำรุงรักษา