มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

             มาตรฐานการศึกษาของชาติ

   นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นข้อกำหนด เกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา เป็นมาตรฐานที่เปิดกว้างและยืดหยุ่น เพื่อให้การศึกษามีความหลากหลายในรูปแบบ ลักษณะ วิธีการ และภาคีที่เกี่ยวข้อง และเป็นมาตรฐานที่นำไปสู่การปฏิบัติได้


มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก “คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข”
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการ ศึกษา “จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน”
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งการเรียนรู้
“การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง”

              มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
1.1 กำลังกาย กำลังใจที่สมบูรณ์
1.2 ความรู้และทักษะที่จำเป็นและเพียงพอในการดำรงชีวิตและการพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

               มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2.2 มรการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

               มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ สังคมแห่งหารเรียนรู้
3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
3.2 การศึกษาวิจัย สร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (1)

นางสาวดวงใจ ก้อนทอง
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 

มีเนื้อหาสาระดี แต่อาจจะสั้นไป  และน่าจะมีรูปภาพให้ดู เพราะจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นกว่านี้นะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/Kdoungjai