ชาวบ้านจะทำนาอย่างไรให้เลี้ยงโคได้ด้วย

 เป็นโจทย์ที่ต้องคิดหาคำตอบ  เนื่องจากสภาพการทำนาปัจจุบันได้พัฒนาไปจากอดีตเป็นอย่างมาก นั่นคือเปลี่ยนวิธีการทำนาดำมาเป็นนาหว่าน การทำนาดำในอดีตนั้นไม่เร่งรีบทำนา ทำให้มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงโคได้อีกประมาณ 1 2  เดือน   แต่ปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่เปลี่ยนมาทำนาหว่านกันมากขึ้น  ซึ่งการทำนาหว่านนั้นเกษตรกรจะต้องรีบหว่านข้าวให้เร็วขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมก่อนที่ฝนจะตกมากขึ้น เพราะถ้าฝนตกมากจะหว่านข้าวไม่ได้ผล การที่ทำนาหว่านเร็วขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงโคพอสมควร เพราะทำให้ขาดแคลนแหล่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

แนวทางแก้ไขปัญหา  ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงและวิธีการจัดการการใช้พื้นที่ใหม่

 ประการแรก การเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงด้วยการเอาหญ้าไปหาโค ไม่ใช่เอาโคไปหาหญ้า หมายความว่า ชาวนาจะต้องหาหญ้ามาเลี้ยงโค ไม่ปล่อยเลี้ยงแบบบุบเฟ่ต์เหมือนที่ผ่านมา เพราะถ้าปล่อยให้โคหากินเอง ทั้งโคและคนก็จะผอมเหมือน ๆ กัน

ประการที่สอง  ชาวนาจะต้องมีแปลงปลูกหญ้าในที่นาหรือในพื้นที่ของตัวเอง  ด้วยการจัดสรรพื้นที่นาที่มีอยู่เป็นแปลงปลูกหญ้าด้วย ไม่ใช่ทำนาทั้งหมด  อาจแบ่งที่นาปลูกหญ้าประมาณ 2 งาน  หรือปลูกหญ้าบนพื้นที่ว่างข้างบ้าน  บนคันนาใหญ่  บนคูสระ  บนจอมปลวกกลางนา สรุปง่าย ๆ มีพื้นที่ตรงไหนยังว่างให้นำมาใช้ปลูกหญ้าให้หมด ชาวนาจะได้ไม่ต้องลำบากหาหญ้าให้โคอีกต่อไป