1. ใช้หัวคิด  สำหรับผู้บริหารระดับสูง

2. ใช้หัวลุย สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน

3. ใช้หัวเรียน สำหรับครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

4. ใช้หัวขาย สำหรับพนักงานขายและทีมงานขาย

5. ใช้หัวเล่น สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว

6. ใช้หัวโขน สำหรับนักวิเคราะห์ ทีมแก้ปัญหา

7. ใช้หัวแหลม สำหรับผู้ทำงานสร้างสรรค์

8. ใช้หัวอ่าน  สำหรับคนทั่วไป การอ่านเร็วและเก็บสาระสำคัญได้

9.ใช้หัวจำ สำหรับคนทั่วไป

10. ใช้หัวร่วม สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ระดมความคิดจากชาวบ้าน

.....แล้วท่าน ๆ จะใช้หัวอะไรล่ะครับ....................