KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 117. ทำอย่างไรคนจึงจะเปิดใจ

ใจเปิด หมายความว่า เปิดรับ และเปิดให้ รับด้วยใจ และให้ด้วยใจ

            สภาพที่สมาชิกของทีมงานมีใจที่เปิด    หรือมีทักษะ มีจริต ในการเปิดใจ เป็นหัวใจในการทำ KM

           ใจเปิด หมายความว่า เปิดรับ  และเปิดให้    รับด้วยใจ และให้ด้วยใจ

            เปิดรับ หมายความว่า รับทั้งเรื่องราวหรือแนวคิดที่ไม่ตรงกับความเชื่อของตน   และเรื่องราวหรือแนวคิดที่ตรงกับความเชื่อของตน    จะตรงหรือไม่ตรงก็รับไว้ก่อน ยังไม่ตัดสิน

           เปิดให้ หมายความว่า ไม่หวง  มีจิตแบ่งปัน  เห็นคุณค่าของการให้แบบเปิดใจ    เพราะการให้อย่างบริสุทธิ์เช่นนี้ยิ่งกระตุ้นปัญญาของผู้ให้    และช่วยสร้างบรรยากาศแห่งกัลยาณมิตร     นำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่

           วิธีเปิดใจคน ทำได้หลากหลายวิธี ตามจริตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน    แต่ที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือเปิดด้วยเรื่องราวของความสำเร็จที่ตนเองภาคภูมิใจ

           storytelling จึงเป็นเครื่องมือของการเปิดใจ     ให้ตนเองเปิดใจตนเอง

          การฟังเรื่องเล่าอย่างตั้งใจ   ฟังอย่างลึก (deep listening) เป็นเครื่องมือเปิดใจเพื่อนร่วมงาน

          การฟังแล้วตั้งคำถามที่เคล้าความชื่นชม (Appreciative Inquiry) เป็นเครื่องมือเปิดใจเพื่อน

          การฟังแล้วจด แสดงความตั้งใจฟัง และเห็นคุณค่าของเรื่องราวที่กำลังฟัง  เป็นเครื่องมือเปิดใจเพื่อน

วิจารณ์ พานิช
๔ กค. ๔๙ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ค่ะ เป็นแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ผลจริงๆ

เขียนเมื่อ 
ร้องเพลง เปิด ของ บอย โกสิยพงษ์   ก็ได้