ถ้อยคำที่พูดคุยกันภายในหน่วยงาน มีผลต่อการสร้างสรรค์  และมีผลต่อบรรยากาศภายในหน่วยงาน     เราต้องการวาทกรรม หรือถ้อยคำที่กระตุ้นพลังด้านดี พลังเชิงบวกของสมาชิกในหน่วยงาน  

         วาทกรรมที่แสดงความเอาจริงเอาจัง  ลึก  เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมไทย      เพราะเรามีจุดอ่อนที่การทำอะไรๆ ตามสบาย ไม่จริงจังกับงาน     ไม่มีความประณีต     ต้องแก้ด้วยวาทกรรมแห่งคุณภาพ  วาทกรรมที่เทอดทูน ชื่นชม ผลงานที่มีคุณภาพสูง  ไม่ยอมรับผลงานคุณภาพต่ำ 

         วาทกรรมเชิงคุณค่าที่เน้นคุณค่าของงานที่ทำ     ให้เห็นว่าการที่ต้องอดทนขยันหมั่นเพียรนั้น  นอกจากมีคุณค่าต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานแล้ว  ยังมีคุณค่าในระดับที่สูงกว่านั้นคือคุณค่าในระดับองค์กร    คุณค่าในอนาคต    คุณค่าระดับชาติบ้านเมืองหรือสังคม  และอาจสูงถึงระดับมนุษยชาติและโลก

          วาทกรรมเชิง AI อันได้แก่ วาทกรรม 4D : Dream (วาดฝัน), Discover (ค้นหาสะเก็ดดาว), Design (ออกแบบอนาคต), Deliver (สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ละลด)  

          วาทกรรมอื่นๆ เชิญช่วยกันเติมครับ

วิจารณ์ พานิช
๑๖ กค. ๔๙