ความเห็น 52641

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ 116 : วาทกรรม KM

เขียนเมื่อ 

พอดีเลยครับอาจารย์หมอ เมื่อคืนผมนั่งอ่านหนังสือเรื่อง "วาทกรรมการพัฒนา" (Development Discourse) ที่ได้วิเคราะห์เกี่ยวกับ กระบวนการในการสร้าง (constitue) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ที่สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ผมขออนุญาตเติมอีก 1  D นะครับ ก็คือเรื่องของภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (dicscursive practices) ซึ่งรวมถึงจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้ด้วยครับ