ของฝาก...จากการไปอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

"ฬิฏา"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...อย่าค้นจากหนังสือเพียงอย่างเดียวเพราะว่าความรู้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือ...

         ...ห่างหาย..ไปนานพอสมควรนะค่ะ วันนี้ได้มาอบรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก็ได้แต่หวังว่าจะรับข้อมูลแล้วไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่ติดตามและสนใจ...โดยเฉพาะบุคคลที่จะนำไปอ้างอิงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

    *********************************************************************

           ฐานข้อมูลแรก การใช้ฐานข้อมูล H.W.wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม
          ฐานข้อมูลสอง การใช้ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & ThesesA&I  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา

           ฐานข้อมูลสาม การใช้ฐานข้อมูล IEL (IEEE/IEE Electronic Library) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
           ฐานข้อมูลสี่ การใช้ฐานข้อมูล ACM (Association for Computing Machinery) เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุม
           ฐานข้อมูลห้า การใช้ฐานข้อมูล Lexis เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย และสาขาที่เกี่ยวข้อง
           ฐานข้อมูลหก การใช้ฐานข้อมูล Nexis เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
           ฐานข้อมูลเจ็ด การใช้ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 8,900 รายชื่อ

          ....จะค้นได้จากไหนค่ะ ลองเข้าไปที่เว็บนี้นะค่ะ http://www.lib.ubru.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักวิจัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ในที่สุดก็ได้อ่านบันทึกดีๆ เช่นนี้อีก
  • จะขอเป็น"ผู้ที่ติดตามและสนใจ"ต่อไปครับ
  • "อย่าค้นจากหนังสือเพียงอย่างเดียวเพราะว่าความรู้ไม่ได้อยู่ที่หนังสือ..."
  • ต้องค้นจากคนด้วย
  • ขอบพระคุณมากครับ

                                                    

                                                 

ขอบคุณครับ ได้แหล่งสืบค้นเพิ่มอีก