DW เป็นระบบการพัฒนาบุคลากร ที่นำมาใช้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอประจำเดือน ที่เป็นการเพิ่มเติมความรู้เพื่อทำงานกับเกษตรกรได้บรรลุผล

   ในเดือนนี้ดิฉันได้ไปร่วมงานของจังหวัดกำแพงเพชร ได้เห็นพัฒนาการของการจัดชั้นเรียน  โดยเมื่อปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมานั้น เป็นชั้นเรียนลักษณะของการมุ่งหรือให้น้ำหนักไปที่ "ข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก" โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  แต่พอมาถึงเดือนนี้เป็นการให้น้ำหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเล่าองค์ความรู้ที่เกษตรกรเป็นเจ้าของและเกษตรกรมาเป็นผู้เล่าความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ได้ฟังและเรียนรู้ด้วยตนเอง  จึงทำให้เห็นชั้นเรียนที่มีชีวิตมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า  การขยัยตัวของการเรียนรู้

  การจัดชั้นเรียนดังกล่าวได้เริ่มจากการเล่าประสบการณ์ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในอาชีพที่ยึดหลักตามเศรษฐกิจพอเพียงเป็นจุดเด่น  แต่ขณะที่เกษตรกรกำลังเล่าสู่กันฟังนั้น  ทำให้ดิฉันได้เห็นคำว่า "วิทยากรเกษตรกร  เกษตรอาสา" ที่ทำอาชีพเกษตรโดยเฉพาะระบบกรคิด "ที่พึ่งพาตนเองเป็นหลัก และพึ่งภายนอกให้น้อยที่สุด หรือไม่ต้องพึ่งพาภายนอกเลย  การวางแผนชีวิตตนเองในระยะยาวได้" ซึ่งสิ่งที่เกษตรกรทำก็คือ  เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร.