อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.  สีเหลืองนวลทอง อันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ  ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นสีนำเงินเจือทองอันเป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ล้อมด้วยเพชรอันเป็นเอกแห่งรัตนะ  หมายว่า เหล่านักปราชญ์ราชกวีสำคัญ  อีกบรรดาช่างอันมีชื่อ พระยาช้างสำคัญ  นางงาม  เหล่าทแกล้วทหาร  ข้าราชบริพาร  อันยอดฝีมือในการปฏิบัติราชการอย่างสุจริตยิ่ง  เหล่านี้เปรียบด้วยเพชรอันรัตนะ  แวดล้อมประดับเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริยาธิราชพระองค์นั้นอันเหนือยิ่งกว่าเพชรอันได้ชื่อว่ารัตนะทั้งปวงคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตเป็นเพชรอันยอดค่ายิ่งในดวงใจ  ราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ผดุงสุขเป็นที่พึ่งอันเกษมสุขร่มเย็นกว่าปวงพสกนิกรซึ่งต่างเชื้อศาสนาในพระราชอาณาจักรของพระองค์

  จดหมายข่าวส่งเสริมการเกษตร ฉบับที่ 4