เมื่อมนุษย์  เริ่มรู้จักใช้ความคิด  ความคิดแรกคือ  คิดเพื่อ
สนองตอบความต้องการพื้นฐาน ที่เป็นสัญชาติญานดิบของคน
  เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนไปตามอายุ ประสบการณ์ ความรู้จาก
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิด จะเป็นตัวผลักดันในการสร้าง
อุปนิสัยรากฐาน ซึ่งเป็นส่วนที่ฝังแน่นอยู่ภายใต้จิตสำนึก
   พื้นฐานด้านครอบครัวและสภาพแวดล้อมภายในย่อมมี
ดวามสำดัญเป็นอันดับแรก
       
          *   จริงหรือไม่