การจัดรายการทางวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าจะมีการนำเอาการนำ บุคคลที่ไม่มีบัตรผู้ประกาศเป็นผู้ดำเนินรายการเป็นอันมาก

การที่เราจะดำเนินการให้มีบัตรผู้ประกาศและพูดชัดได้นั้นเราคงจะต้องเริ่มจาการสร้างจิตสำนึกเสียก่อน