ความร่วมมือด้านทุนการศึกษาต่างประเทศระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย

ความเป็นมา

                ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  ศอ.บต. ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขององค์กร Muhammadiyah จำนวน 152 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเป็นการโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยได้ศึกษาวิชาการต่างๆและกลับมา พัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรียน (สนง.ก.พ.) และศอ.บต.ร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามความมุ่งหมายดังกล่าว โดยศอ.บต. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าพาหนะเดินทางจากศอ.บต.ถึงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย และค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้แก่ผู้รับทุนและควบคุมการศึกษาในต่างประเทศ

วิธีการดำเนินการ (ปี 2552)

        ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2552  รายละเอียด และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
1. รุ่นที่ 1 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 16 คน จำแนกตามมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
    1) University Muhammadiyah of Surakarta ประกอบด้วย
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                                      จำนวน 5 คน
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                         จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาจิตวิทยา                                          จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาวิศวอุตสาหกรรม                                จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาสถาปัตยกรรม                                   จำนวน 1 คน
    2) University Muhammadiyah of Prof Dr. Hamka  ประกอบด้วย
        สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                                     จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาจิตวิทยา                                         จำนวน 2 คน
        สาขาวิชาการจัดการ                                       จำนวน 1 คน
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศึกษาศาสตร์)                จำนวน 1 คน

    3) University Muhammadiyah of Ahmad Dahlan ประกอบด้วย สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ        จำนวน 2 คน
    4) University Muhammadiyah of Yogyakarta  (ไม่มีนักศึกษาเลือก)


2. รุ่นที่ 2 มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 คน จำแนกตามมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
    1) University Muhammadiyah of Malang ประกอบด้วย  
        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                  จำนวน 1 คน

     2) University Muhammadiyah of Surakarta ประกอบด้วย
         สาชาวิชาแพทยศาสตร์                             จำนวน 1 คน

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ
        1. ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาขององค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิตการเรียน) หรือค่าเทอมตลอดหลักสูตร
        2. นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ที่ University Muhammadiyah of Malang จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย (ค่าหอพักใน)


วิธีการดำเนินการ (ปี 2553)
       ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาไทยมุสลิมในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2553  รายละเอียด และสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้
       1. มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ที่ University Muhammadiyah of Surakarta จำนวน 20 คน จำแนกตามสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
           สาขาวิชาเภสัชศาสตร์                   จำนวน 10 คน
           สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์               จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล            จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาภูมิศาสตร์                      จำนวน  2 คน
           สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       จำนวน  5 คน

        2. วันที่ 4 กันยายน 2553 เป็นต้นไป ศอ.บต. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาอินโดนีเซียให้กับผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ อาคารชั่วคราว ศอ.บต. โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่าอินโดนีเซีย

        3. วันที่ 21 กันยายน 2553 ศอ.บต. กำหนดรายงานตัว พร้อมปฐมนิเทศ และส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศอินโดนีเซีย

        4. ศอ.บต. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ ดังต่อไปนี้

           1) ค่าพาหนะเดินทางจาก ศอ.บต. ถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

           2) ค่าอาหารระหว่างเดินทาง

สวัสดิการที่นักศึกษาจะได้รับ
       ผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาขององค์กร Muhammadiyah ประเทศอินโดนีเซีย จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียน (ค่าหน่วยกิตการเรียน) หรือค่าเทอมตลอดหลักสูตร